Poll, வாக்களியுங்கள்: ஒரே நாடு ஒரே மொழி – Is One Country One Language Practically Possible in India??

Rate this post

ஒரே நாடு ஒரே மொழி: இந்தியா பல்வேறு மொழிகளைக் கொண்ட நாடு மற்றும் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் அதன் சொந்த முக்கியத்துவம் உள்ளது.

ஒரு நாடு ஒரே மொழி என்பது இந்தியாவில் நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை. இந்தியா பல மொழி பேசும் நாடு, ஒரு மொழியை தேசிய மொழியாக அறிவிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

Poll of the Day

ஒரே நாடு ஒரு மொழி – உங்கள் கருத்து என்ன?

India Poll: ஒரு நாடு ஒரே மொழி என்பது இந்தியாவில் நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை! உங்கள் கருத்து என்ன

You may also like...

1 Response

  1. 05/08/2022

    […] would recall that I had written to you on 5th May, 2022 requesting you that NLC Ltd, a Navratna PSU of Government of India who’s main operations are located in Tamil Nadu should be directed to undertake […]