ஆன்மிக தகவல் – சிவபெருமானின் அறுபத்து நான்கு வடிவங்கள் !!

சிவபெருமானின் அறுபத்து நான்கு வடிவங்கள். என “சிவபராக்கிரம” நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. அன்பர்கள் தங்கள் சிவபூஜையில் கூறி வழிபாடு செய்யலாம்.