சிலம்பம்,சிலம்பாட்டம்: தமிழர் தற்காப்புக் கலை மற்றும் வீர விளையாட்டு 

சிலம்பம், சிலம்பாட்டம், சிலம்படி (Silambam) கம்பு சுற்றுதல்: தமிழர்களின் வீர விளையாட்டு, தமிழ்நாட்டின் மதிப்புமிக்க தற்காப்புக் கலை “சிலம்பம்” ஆகும்.