ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் திருச்சி, ஷார்ஜா இடையே வாராந்திர விமானம் இயக்கப்படுகிறது

ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் திருச்சி, ஷார்ஜா இடையே வாராந்திர விமானம் இயக்கப்படுகிறது.