படித்ததில் பிடித்தது: தாய் மட்டுமே! உண்மையான மற்றும் ரீல் கதை. (Real vs Real)

“உலகில் உனக்காக தன் உயிரைக் கொடுக்கும் ஒரே நபர் தாய் மட்டுமே.” சுவாரஸ்யமான சிறுகதை