சர்வதேச சிறுகோள் தினம் – ஜூன் 30, 2023

சர்வதேச சிறுகோள் தினம், சிறுகோள்களின் சாத்தியமான அச்சுறுத்தல் மற்றும் சிறுகோள் ஆராய்ச்சியின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி மக்களுக்குக் கற்பிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட உலகளாவிய விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் பற்றி அறிக.