ஆன்மிக தகவல் – தலவிருட்சங்களும் தெய்வீக சக்திகளும்

ஒவ்வொரு மரமும் ஒவ்வொரு கடவுளின் அம்சத்தைப் பெற்றிருக்கும். அதேப்போல் நிறைய மரங்கள் சாத்வீக சக்திகளைக் கொண்டிருக்கும்.