சர்வதேச வெப்ப மண்டல தினம் – ஜூன் 29, 2023

ஜூன் 29, 2023 அன்று வெப்ப மண்டலத்தின் சர்வதேச தினத்தைக் கொண்டாடுங்கள்! உலகின் வெப்பமண்டலப் பகுதிகளின் பல்லுயிர்,மற்றும் சவால்களைக் கண்டறியவும்.