பகவத்கீதை: பகவத்கீதை கூறும் வாழ்க்கை போதனை

உலக நியதி பகவத்கீதை கூறும் அற்புதமான வாழ்க்கை போதனை: போதனைபலனில் ‘எல்லாம் வல்ல இறைவன் நான். என்னையன்றி ஓரணுவும் அசையாது. மேலும் படிக்க.