இரவின் நிழல்: ப்ளூ சட்டை மாறனுக்கு பார்த்திபனின் பதில்.

இரவின் நிழல்: ப்ளூ சட்டை மாறனுக்கு பார்த்திபனின் பதில். அவர் கண்ணியமாகவும் அடக்கமாகவும் ட்வீட் செய்துள்ளார். மாறன் நீங்கள் கேட்டீர்களா?