மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி பிரையன் சார்லஸ் லாராவிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய 3 விஷயங்கள்

லாராவிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள்: மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி பிரையன் சார்லஸ் லாராவிடம் மற்றும் சந்தர்பால் ஆகியோருடன் வெறுமனே உட்கார முடியாது?