சிலம்பம் போட்டி CM டிராபி 2023 சென்னை

சிலம்பம் போட்டி CM டிராபி: CM டிராபி 2023 சென்னை ஒரு மதிப்புமிக்க நிகழ்வு. இந்த நிகழ்வானது தமிழகத்தின் அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களின் திறமையையும் திறமையையும் வெளிப்படுத்துகிறது