சீதாப்பழம்: சீதாப்பழம் – கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் ஆரோக்கிய நன்மைகள் (Sugar Apple)

சீத்தாப்பழம் அல்லது சீதாப்பழம்: சீத்தாப்பழம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள். ஏன் சீத்தாப்பழம் சாப்பிட வேண்டும்?