தேசிய கீதம் – ஜன கண மன பாடல் வரிகள் (National Anthem Song in Tamil)

தேசிய கீதம் – பாடல் வரிகள் / இந்திய நாட்டுப்பண் (National Anthem Song Lines in Tamil): பாடல், தமிழாக்கம், வரலாறு, பாடும் முறை