உலக நீரிழிவு தினம் – நவம்பர் 14, 2023

உலக நீரிழிவு தினத்தைப் பற்றி! உலகளவில் மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு நீரிழிவு மற்றும் அதன் தாக்கம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த நவம்பர் 14 ஆம் தேதி நடத்தப்படும் வருடாந்திர நிகழ்வாகும்.