மருத்துவர் தினம் (இந்தியா) – ஜூலை 1, 2023

2023 ஜூலை 1 ஆம் தேதி இந்தியாவில் டாக்டர்கள் தினத்தைக் கொண்டாடுவோம், மருத்துவர்கள் செய்த பங்களிப்புகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.