பிடித்ததில் பிடித்தது: நீங்கள் ஒரு வாத்து அல்லது கழுகாக இருக்க விரும்புகிறீர்களா?

“If you get up in the morning expecting a bad day, you will. Don’t be a Duck, Be an Eagle.” Are you want to be a Duck 🦆 or Eagle🦅?