போதைப்பொருள் பயன்பாடு மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தலுக்கு எதிரான சர்வதேச தினம் – ஜூன் 26, 2023

போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தலுக்கு எதிரான சர்வதேச தினத்தின் முக்கியத்துவம், மற்றும் போதைப்பொருள் ஆபத்துகள் அறியவும்.