தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள்

தந்தையர் தின வாழ்த்து: அப்பாவின் அன்பு அவரைப் போலவே வார்த்தைகளால் வெளிப்படுத்த முடியாத ஒன்று! தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள்!