தேசிய கேட்ஃபிஷ் தினம் – ஜூன் 25, 2023

இந்த தேசிய கேட்ஃபிஷ் தினம் ஜூன் மாதத்தில் கொண்டாடுங்கள், இந்த பிரியமான மீனைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.