படித்ததில் பிடித்தது – தன்னைச்சுடும்

நாம் எதைத் தருகிறோமோ அதுதான் நமக்குத் திரும்ப வரும். நல்லதை தந்தால் நல்லது வரும்,. தீமையை தந்தால் தீமை வரும்.