விஞ்ஞானி வீரமுத்துவேல்! யார் இவர்?

சந்திரயான்-3 திட்டத்தில் வீரமுத்துவேல் என்ற தமிழனும் இந்தியாவின் சந்திர பயண வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளார்.