தமிழ்நாட்டில் வீடுகளில் நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்த கட்டணமா ரூ.10,000?

நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்த கட்டணமா: தமிழ்நாட்டில் வீடுகளில் கிணறு, போர் மூலம் நிலத்தடி நீரை எடுத்துப் பயன்படுத்த ரூ.10,000?