உலக புகழ் பெற்ற மானம்பதி சுக்கு காபி

உலக புகழ் பெற்ற மானம்பதி சுக்கு காபி: மானாம்பதி சுக்கு காபி என்பது இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் மானாம்பதி என்ற சிறிய கிராமத்தில் இருந்து உருவான ஒரு பிரியமான பானமாகும்.