சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியர் 8: டைட்டில் ஜெயித்தது இவர்தான் – கிரிஷாங்க்

சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியர் 8: டைட்டில் ஜெயித்தது இவர்தான் – கிரிஷாங்க் The winner of Super Singer 8 Junior is Krishnaang. Rihana – Runner-Up.