சென்னையில் உள்ள கன்னிமாரா பொது நூலகம்

சென்னை கன்னிமாரா பொது நூலகம்: சென்னையின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள கன்னிமாரா பொது நூலகம் ஒரு பாரம்பரிய கட்டிடமாக உயர்ந்து நிற்கிறது.