சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில் நிறுவனங்கள் தினம்

சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில் நிறுவனங்கள் தினம் முக்கியத்துவம் மற்றும் உலகப் பொருளாதாரத்தில் சிறு வணிகங்களின் பங்களிப்பை கொண்டாடுகிறது