எல்லாம் இன்பமயம் – இருக்கு; ஆனா இல்லை..!

ஒரு மனிதனுக்கு எது நிரந்தரம்? எதுவரை இருக்கப் போகிறான்? யாருக்கும் தெரியாது. அதனாலே வாழும்வரை கடமையாற்றிக் கொண்டே காலம் கழிக்க வேண்டும்.