படித்ததில் பிடித்தது: இறைவன் வகுத்த நியதி, இதற்கு விதிவிலக்கு இல்லை

படித்ததில் பிடித்தது – நீங்கள் சேகரித்ததை நீங்கள்தான் சாப்பிட வேண்டும் என்பதை மட்டும் மறந்துவிடாதீர்கள். இறைவன் வகுத்த நியதி, இதற்கு விதிவிலக்கு இல்லை.