கற்றது தகுதி: நம்ம வாழ்க்கை முன்னேற நம்மதான் முயற்சி செய்யணும்

நம்ம வாழ்க்கை முன்னேற நம்மதான் முயற்சி செய்யணும் ..!
கற்றது தகுதி என்றால்.. பெற்றது அனுபவம் என்னும் சொத்து. கற்றது தகுதி