தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, Tamil Thai Valthu | Tamil Anthem Lyrics in Tamil & English

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து: தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து (Tamil Thai Valthu) என்பது இந்திய மாநில அரசுகளுள் தமிழை ஆட்சி மொழியாய் கொண்டுள்ளவற்றில் பாடப்பெறும் வாழ்த்துப் பாடலாகும்.