திருவாரூர் ஆழித் தேரோட்டம் இன்று

திருவாரூர் ஆழித் தேரோட்டம் இன்று, ஆசியாவில் மிகப்பெரிய தேராக கருதப்படும் திருவாரூர் ஆழித்தேர்