தமிழ்நாட்டைப் பற்றிய குழந்தைகளுக்குத் தெரியாத முதல் 20 உண்மைகள்

குழந்தைகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தமிழ்நாடு பற்றி அறியப்படாத முதல் 20 உண்மைகளைப் பரப்புங்கள், தமிழனாக இருப்பதில் பெருமிதம் கொள்ளுங்கள்!