திருவாரூர்: செவித்திறன் குறைபாடு உள்ள மாணவனை வேறு பள்ளியில் சேருமாறு நிர்பந்தித்த பள்ளி

திருவாரூர்: செவித்திறன் குறைபாடு உள்ள மாணவனை வேறு பள்ளியில் சேருமாறு நிர்பந்தித்த பள்ளி. மாவட்ட கல்வி அலுவலர் நேரில் சென்று விசாரணை.