மேக்னஸ் கார்ல்சன்: கார்ல்சன் தற்போதைய உலக செஸ் சாம்பியன் | சாதனை

மேக்னஸ் கார்ல்சன் தற்போதைய உலக செஸ் சாம்பியன்: விளையாட்டின் அனைத்து காலத்திலும் சிறந்த 10 செஸ் வீரர்களில் இவரும் ஒருவர். மேலும் படிக்க