திருக்குறள் | Thirukkural | Kural

Thirukkural-Thiruvarur
Thirukkural-Thiruvarur
Rate this post

திருக்குறள்

திருக்குறள் – திருவள்ளுவர்

889. எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு.

- திருவள்ளுவர்

859. இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.

- திருவள்ளுவர்

831. பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு
ஊதியம் போக விடல்.

- திருவள்ளுவர்

1060. இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பிடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி.

- திருவள்ளுவர்

304. நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற.

- திருவள்ளுவர்

377. வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி
தொகுத்தார்க்கு துய்த்தல் அரிது.

- திருவள்ளுவர்

840. கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர்
குழாஅத்துப் பேதை புகல்.

- திருவள்ளுவர்

2. கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

- திருவள்ளுவர்

976. சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
பேணிக் கொள் வேம் என்னும்
நோக்கு.

- திருவள்ளுவர்

527. காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள.

- திருவள்ளுவர்

Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | IPL || துபாய் | அபுதாபி | ஷார்ஜா | ஐ.பி.எல்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*