ஆண்களில் நுரையீரல் புற்றுநோயின் முதல் 4 ஆரம்ப அறிகுறிகள்

நுரையீரல் புற்றுநோயானது தொடக்கத்தில் சுவாசக்குழாய்கள் அல்லது காற்றுப் பைகளில் தொடங்கும். அதன் பின் நிணநீர் கணுக்கள் பரவத் தொடங்கும்.