27 நட்சத்திரக்காரர்களும் சென்று வழிபட வேண்டிய ஆலயங்கள்

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் ஒரு கோயில் உள்ளது. நமக்கு நவ கிரகங்களினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளையும் துன்பங்களையும் தீர்க்க.