ரேஷன் கார்டே முடங்கிவிடும் ஒரு பொருளும் வாங்க முடியாது இன்னும் 60 நாள்தான் கடைசி சான்ஸ்

உங்கள் ரேஷன் கார்டுடன் உங்கள் ஆதாரை இணைக்கவில்லை என்றால், அரசு கொண்டு வரும் குறிப்பிட்ட கொள்கைகள் மற்றும் விதிமுறைகளைப் பொறுத்து கடுமையான.