மொபைல் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை தமிழக மின் ஆய்வு துறை எச்சரிக்கை

மின்சாரம் பற்றிய அடிப்படை கருத்துகளை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்கும், சாத்தியமான ஆபத்துகளை அடையாளம் காண உதவுவதற்கும.