லெஜெண்ட்ஸ் லீக் கிரிக்கெட்: எல்எல்சி ஓமானில் இருந்து இந்தியாவிற்கு மாற்றப்பட்டது

லெஜெண்ட்ஸ் லீக் கிரிக்கெட் எல்எல்சி ஓமானில் இருந்து இந்தியாவிற்கு மாற்றப்பட்டது: இரண்டாம் பதிப்பு: செப்டம்பர் 2022 முதல் தொடங்க உள்ளது.